Mät- och Provningstekniker Distans (200p)

En mät- provningstekniker jobbar med provning, insamling och analys av mätdata samt utveckling. Denna utbildning ger en bred förståelse för mekatronik, elektronik, hydraulik, signalmätning, loggning samt numerisk analys av mätdata.

Utbildningen är en specialistutbildning inom provning och mätning.  För en provtekniker finns anställningar hos företag som har behov utav analys, programmering, mekatronik, hydraulikkonstruktion samt signalmätning.  


Alla studenter på utbildningen läser gemensamma teoriämnen på distans med praktiska moment. Utbildningen kräver två stycken obligatoriska träffar i Örnsköldsvik för partiska laborationer.

 

Efter avslutad utbildningen kommer man ha kunskap i programmering, sannolikhetslära, kurvanpassning, symbolisk matematik och datavisualisering med programmeringsspråket MATLAB. Samt kunskaper i ellära, elektronik, signalstyrningar, applikationskonstruktion samt databladsläsning. 

Man kommer kunna tillämpa provningskonstruktion av hydrauliska system och tillämpa mekanik och hållfasthetslära. Man kommer kunna utföra loggning av data med mätutrustning och givare samt kunna utföra beslutstagning och systemidentifiering från mätdatan. Samt utförande av dokumentation av rapporter på ett kvalitetssäkrat och repetitivt sätt.


Man kommer ha förståelsen för provningsmetodik, kravhantering, standarder, provbeskrivning.  


Utbildningen är på heltid och endast 2 terminer.

 

Broschyr
Film om utbildningen

 

Kommande kursstarter:

 

9 September 2024 - Öppnar 1 februari för ansökan
 

Ansök här! 

 

Utbildningen är en kostnadsfri yrkeshögskoleutbildning och CSN-berättigad

 

 

2 st obligatoriska platsträffar i Örnsköldsvik.
1 st på höstterminen och 1 st på vårterminen. Platsträffarna är 4 dagar långa, under träffarna kommer man praktiskt få testa på att utföra provning i våra olika provningsanläggningar.

Kursnamn                                

Datorstödd Matematik 25p

Ellära & applikationer 20p

Examensarbete 25p
Hydraulik provtekniker 25p
Maskinteknik drivsystem 25p
Mätteknik 20p
Provningsmetodik 30p

LIA Lärande i Arbete  (valbar kurs) 30p

Fördjupningsämnen (valbar kurs)  30p
(Fördjupningsämnena: Frekvensomriktare, Hydrauliksäkerhet, Hydraulvätska & smörjmedel, Ljudproblematik kring hydraulik) 

 

ELTEKNIK
Syfte och mål:
I denna kurs fås insyn i grundläggande elektriska principer och elektriska komponenters funktionsprinciper. 

 

EXAMENSARBETE

Kursen ska ge kunskaper i hur ett projektarbete går till samt hur man på ett effektivt sätt letar information, sammanställer fakta samt dokumenterar och upprättar en teknisk rapport. Kursen ger också erfarenhet i att muntligt presentera samt kritiskt granska och recensera en rapport. Rapportsammanfattningen skall göras på svensk och engelska.

 

HYDRAULIK

Kursdeltagaren visar att de förstår relationer och samband hos hydraulikens ingående komponenter, ISO-symboler, schemastruktur och systemförståelse. Kursdeltagaren förstår hydrauliska komponenters uppbyggnader, och samverkan i funktion och säkerhet i hydrauliska system.

 

LIA Lärande i Arbete (valbar kurs)

Kursen ska speciellt inriktas på att den studerande ska tillägnas sig förtrogenhet med praktiskt arbete både vid LIAföretaget och i branschen. Kursen ger möjlighet att arbeta med tekniska tillämpningar och träna på att arbeta i grupp. Studieplanen är individuell för varje företag och studerande. Eftersom LIA-företagen kan vara olika sätts individuella mål för de studerande i samarbete med LIA-företagen.

 

Möjligheten finns för de som redan har den praktiska delen att kunna läsa denna kurs som en teoretisk del.

 

MASKINTEKNIK DRIVSYSTEM

Den studerande skall efter utbildning uppnå kunskaper om axlar, lager, avvibrering, växlar, remdrift i dess funktion och egenskaper.

 

MÄTTEKNIK

I den kurs skall den studerande få kunskap om:
- mätgivare
- loggningsutrustning,
- mätnoggrannhet
- mätdatahantering
- kalibrering

 

PROVNINGSMETODIK

Kunskaper:
I den kurs skall den studerande få kunskap om:
-Fysikaliska egenskaper och funktionella krav som kan kravställas
-Krav hantering
-Standarder
-Maskinsäkerhet
-Rapportering
-5S


Färdigheter:
Den studerande ska ha färdighet i att:
-Verifiering av beräkning och simulering
-Skapa realistiska lastfall
-Skapa provmatris
-Skriva provbeskrivning
-Rigga provuppställning
-Göra riskanalyser
-Utföra tester på repeterbart sätt


Kompetenser:
Eleven skall uppnå kompetens att:
- ha dialog med utvecklare om hela processen från krav och utförande
- utföra provning självständigt
- provleda andra att utföra prov
- samarbeta med beställare av provet

 

TILLÄMPAD MATEMATIK

Kursdeltagarna skall ha de matematiska kunskaper och den förståelse som behövs för att kunna tillämpa dessa kunskaper inom området hydraulik och i de kurser som ingår i utbildningen.

Unik utbildning

Provtekniker efterfrågas av både små och stora företag och den examinerade kan arbeta inom många olika branscher. Den tekniska utvecklingen handlar allt mer om analysering av mätdata, bygge av hydrauliksystem och mekatronik för provning, vilket genomsyrar både produktutveckling och tillverkningsprocesser. 

 

Vanliga yrken 

Produktutvecklare  
Provtekniker 
Maskinutvecklare 
Konsult 
Provningsledare 

Se fler bilder

Ansökningsinformation

Behörighet

Betyg eller kunskap genom arbetslivet från områden inom Teknik, El och Energi, Industri, Fordon, Mekanik eller Fysik 1a samt Naturvetenskap ger behörighet.

 

Vi har 20% vi kan göra en individuell bedömning på! Vi ser att alla med intresse för Teknik kan söka på andra grunder än de ovan, kontakta oss.

 

Läs mer om behörighet till Yrkeshögskolan här

 

Urval
20 personer antas till utbildningen. Urvalet sker utifrån gymnasiebetyg och yrkeserfarenhet. Vid behov intervjuas de sökande. 

 

Finansiering
Utbildningen är kostnadsfri och möjlig att söka för alla med Nordiskt medborgarskap

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

 

Att arbeta och studera samtidigt

Oerfarna bedöms behöva läsa på heltid under teoriblocken. Studievana och personer med erfarenhet av provning kan klara av att studera på deltid under teoridelarna.

 

Finansiering

Utbildningen är kostnadsfri och möjlig att söka för alla med Nordiskt medborgarskap

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

 

Kontakt

Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar om våra utbildningar.
 

Lotta Jansson

E-post: ljn [at] ith.se
Telefon: 0660-798 60