Kursöversikt hydraulsystemtekniker

Hydraulik

Introduktion och fördjupningar i hydraulikens ingående komponenter, ISOsymboler, schemastruktur och systemförståelse för industriella och mobila system.

De studerande ska efter kursen ha förståelse i hydrauliska komponenters uppbyggnader, montage och samverkan i funktion och säkerhet i hydrauliska system.

De studerandes kunskaper når nivån för certifiering inom SFMA-föreningens framställda tentor i hydraulik (GRK1), proportionalteknik (GRK2) samt inom området underhåll.

 

Hydraulik Montageteknik

Kursen tar upp hydrauliska komponenters montage och uppbyggnad av hydrauliska system samt säkerhet och installationsaspekter i hydrauliska system. De studerandes kunskaper når certifiering till Montör.

 

Maskinsäkerhet i Hydraulik

Kursen tar upp hur hanteringen av hydrauliska komponenter kan påverka säkerheten och vikten av att följa utarbetade rutiner vid felsökning, driftsättning och underhåll.

 

Mobil-, Industri- och Offshorehydraulik

Kursen ger kunskap i de vanligaste komponenterna och systemlösningarna som är produktspecifika för mobil, industri och offshorehydraulik. Kursen skall även ge insikt i andra system som vind och vattenkrafthydraulik.

 

Styr- och Reglerteknik för Hydraulik

Kursen ger insyn i grundläggande styrtekniska principer och reglerteknik, kursen ska ge en inblick i programmerbara styrsystemet bakom ett hydrauliskt system, i syfte att öka förståelsen för helheten. Tonvikten är lagd på felsökning, schemaläsning och förståelse för komponenter mellan el och hydraulik.


Matematik i hydraulik

Kursen ger kännedom i de matematiska begrepp, vissa vanligt förekommande symboler och förhållanden som är relevanta för att kunna utföra beräkningar och diskutera grundläggande samband inom hydrauliken.

 

Elteknik för hydraulik

Dagens hydraulsystem och komponenter blir mer och mer integrerade med styrsystem. Kursen ger insyn i hydraulikens grundläggande elektriska principer och elektriska komponenters funktionsprinciper. Kursen ska även ge förmågan att analysera mätvärden och därigenom lägga grunden till felsökning på olika elutrustningar inom hydraulikområdet.

 

Mekanik i hydraulik
Kursen behandlar processen från ritning till beräkning. Moment inom Ritteknik, Mekanik och Hållfasthetslära tas upp. I kursen tillämpas ritteknik och CAD för att kunna skapa hydraulscheman och ritningar, ger förståelse i mekaniska och hydrauliska sambanden mellan tryck och krafter.

 

Modernt Underhåll

Kursen ger kunskap i tekniken för datainsamling och digital kommunikation samverkan för att minska kostnader och öka produktivitet. Kursens mål är att ge en introduktion till de olika tekniska lösningar som finns tillgängliga och hur kompetensbehoven kommer att ändras med denna utveckling.

 

Systemkunskap & Felsökning

Kursen ger kunskap i felsökning, schemaläsning och systemförståelse. Kursen tar upp skillnader mellan mobila och stationära systems uppbyggnad.


Examensarbete

De studerande ska efter kursen ha kunskaper i hur ett projektarbete går till samt hur man på ett effektivt sätt letar information, sammanställer fakta samt dokumenterar och upprättar en god teknisk rapport. Kursen ger även kunsap i att muntligt presentera samt kritiskt granska och recensera en rapport.

 

LIA,

LIA är den del av utbildningen där du får omsätta och använda dina kunskaper i praktiskt arbete. Du tillbringar tiden på ett företag och får lära dig hur tekniska tillämpningar fungerar i verkligheten. Dessutom är LIA ett tillfälle att knyta värdefulla kontakter. Du påverkar själv vilket företag du vill genomföra din LIA-period på. Upplägget av studieplan är individuellt beroende på företag och handledare.