Kursöversikt hydraulsystemtekniker

Hydraulik, 65 poäng

Introduktion och fördjupningar i hydraulikens ingående komponenter, ISOsymboler, schemastruktur och systemförståelse för industriella och mobila system.

De studerande ska efter kursen ha förståelse i hydrauliska komponenters uppbyggnader, montage och samverkan i funktion och säkerhet i hydrauliska system.

De studerandes kunskaper når nivån för certifiering inom Högskolan Dalarnas och HPF-föreningens framställda tentor i hydraulik (GRK1), proportionalteknik (GRK2) samt inom området underhåll.

 

Energieffektivitet i Hydraulik, 10 poäng

Kursen inriktas på att ge förståelse för förluster i hydraulsystem och hur dessa kan minskas.

 

Hydraulik Montageteknik, 20 poäng

Kursen tar upp installationsaspekter på hydrauliska system. De studerandes kunskaper når certifiering till Montör.

 

Maskinsäkerhet i Hydraulik, 5 poäng

Kursen inriktas på att den studerande ska få kännedom om regler som ställs i;
-Maskinsäkerhet Hydraulik
-Allmänna regler och säkerhetskrav för system och deras komponenter
Kursen tar upp installationsaspekter på hydrauliska system. De studerandes kunskaper når certifiering till Montör.

 

Mobil, Industri och Offshorehydraulik, 10 poäng

Kursen skall inriktas på att den studerande skall få förståelse för hur hydrauliken är utformad i mobila, industriella och inom offshore. Kursen skall även ge insikt i andra system som vind och vattenkrafthydraulik.

 

El- och Reglerteknik i Hydraulik, 20 poäng

Kursen behandlar grundläggande kunskaper om likström och växelström. Vidare ska de studerande efter kursen ha kunskaper i mätning, mätvärdesbearbetning och beräkning av elektriska storheter samt utvecklat förmågan att välja rätt instrument i olika situationer och belastningar. Kursen tar upp grundläggande kunskaper inom gällande säkerhetsföreskrifter.

 

Automation med Hydraulik, 15 poäng

Kursen tar upp grundläggande kunskaper om hur moderna styr och reglersystem används i process och tillverkningsindustri samt i mobila fordon. Den studerande har insikt om kommunikation mellan styrsystem med fältbuss, samt kunskaper om olika programmeringssätt av styrsystem.

 

Teknologi i Hydraulik, 20 poäng

De studerande skall efter kursen ha  förståelse om det mekaniska och hydrauliska sambanden.
De skall ha förståelse  för hur saker görs från ritning till beräkning i konstruktionshänseende och få  kunskaper inom Ritteknik, Mekanik och Hållfasthetslära.

Tillämpad Matematik, 15 poäng

Studenten har efter kursen de matematiska kunskaper som behövs för att övriga ämnen inom utbildningen skall kunna klaras av.

Examensarbete, 30 poäng

De studerande ska efter kursen ha kunskaper i hur ett projektarbete går till samt hur man på ett effektivt sätt letar information, sammanställer fakta samt dokumenterar och upprättar en god teknisk rapport. Vidare ska de studerande ha erfarenhet i att muntligt presentera samt kritiskt granska och recensera en rapport.

 

Praktik, 90 poäng

LIA är den del av utbildningen där du får omsätta och använda dina kunskaper i praktiskt arbete. Du tillbringar tiden på ett företag och får lära dig hur tekniska tillämpningar fungerar i verkligheten. Dessutom är LIA ett tillfälle att knyta värdefulla kontakter. Du påverkar själv vilket företag du vill genomföra din LIA-period på. Upplägget av studieplan är individuellt beroende på företag och handledare.