Renhet

ITH Analys bedriver laborationsverksamhet i modern miljö och klassificerar (mäter) renhetsnivå hos maskindetaljer, komponenter och system utförda enligt godkända standarder för att definiera renhetskrav och mäta att ställda renhetskrav är uppfyllda. Analys, inspektionsdokument och rapportering sker enligt godkända standarder.


Vill du utbilda dig, din personal eller hela företaget i renhetsteknik?
ITH Analys har utbildningar om du vill lära dig mera om renhet.

Vill du veta hur ren produkten du tillverkar/köper är?
ITH Analys kan hjälpa dig att kontrollera renhet av en komponent med en renhetsmätning.

Vill du analysera din produktion för att veta hur rent du tillverkar idag?
ITH Analys hjälper dig att göra en nulägesanalys.

Vill du tillverka en renare produkt?
ITH Analys kan hjälpa dig med en kravsättning.

 

Exempel på tillvägagångsätt

Vanligtvis påbörjas arbetet med renhetsteknik hos ett företag med att göra en nulägesanalys. Nulägesanalysen kan omfatta system, komponent och egen produktion. Detta för att få kunskap om hur mycket föroreningar de själva bidrar med genom systemets konstruktion, vid montaget, leveransprovningen och under driften av systemet.

Beroende på utfallet föreslås åtgärder i form av renhetsförbättrande insatser samt kravsättning av produktionen på olika områden. Kravsättningen kan innebära konstruktionsföreskrifter, hanteringsrutiner av komponenter och detaljer samt renhet vid montage o.s.v. Detta ger företaget kontroll över sin egen process samtidigt som den kompetens och kunskap i renhetsteknik företagets personal erhållit, kan användas för att ställa krav på underleverantörer av komponenter.

 

Systematiskt renhetsarbete

ITH har tagit fram ett dokument som hjälper respektive avdelning på företaget att jobba systematiskt med sitt renhetsarbete. Dokumentet innehåller guider, tips på standarder och checklistor som är en hjälp hur och vad som behöver göras för att jobba systematiskt för att få rätt renhet. Kontakta ITH Analys för mer information.

 

Vi som jobbar med renhet:
Försäljning:
Jon Sandström


Utförande av renhetsanalyser:
Fredrik Thyr
Per Lundin
Oliver Jännhult

Nu har vi äntligen fått vår nya utrustning på plats i oljelabbet. Det är en investering som kommer att korta våra ledtider avsevärt.